مفهوم اسراف و راه های مبارزه با آناقتصادی

مفهوم اسراف و راه های مبارزه با آن

مصرف گرایی و اسراف ، در واقع نابودکردن داراییهای اقتصادی است که متأثر از عوامل متعددی از قبیل فرهنگ عمومی، هنجارها…

فرهنگ قناعت ؛ راهگشای مسائل اقتصادی و معیشتیفرهنگی

فرهنگ قناعت ؛ راهگشای مسائل اقتصادی و معیشتی

قناعت در لغت به معنای بسنده کردن به‌اندکی از آنچه مورد نیاز انسان است. در عربی، «قَنِعَ» را به «رَضِی»…

رزق طیب، کسب و کار مطلوبپیشرفت شخصی

رزق طیب، کسب و کار مطلوب

توصیه‌های اسلام برای رزق طیب و کسب و کار مطلوب الف. کار روزانه: از نظر قرآن روز برای کسب و…