بازگشت کارگر ایرانی (فیلم)چند رسانه ای

بازگشت کارگر ایرانی (فیلم)

توجه به مقوله مهم حمایت از کالای ایرانی، مقدماتی را از طرف هر یک از ارکان فعال جامعه می طلبد.…