کارآفرین روحانی؛ از هیچ تا صادرات!افتخارات و دستاوردها

کارآفرین روحانی؛ از هیچ تا صادرات!

این روحانی کارآفرین، بنیانگذار شرکت کاچیران و از مفاخر و مایه ی عزت اقتصاد ایران پس از انقلاب محسوب میشه.…