بازی های ایندی ( Indie games ) چیست؟دانشنامه

بازی های ایندی ( Indie games ) چیست؟

Indie Game یا Independent video games چیست؟ هنوز تعریف جامع و دقیقی از Indie Games یا Independent video games نشده…