خواجه نصیر الدین طوسی، افتخار تمام علوم!ایرانی باشیم!

خواجه نصیر الدین طوسی، افتخار تمام علوم!

محمد بن محمد بن حسن طوسى (۵۹۷-۶۷۲ ق) معروف به خواجه نصیرالدین طوسى؛ فیلسوف، منجم، متکلّم، و ریاضیدان بزرگ ایرانی…